Regulament concurs


Regulament concurs

Art. 1. Organizator

S.C. ONE WORKSHOP CAFE S.R.L., cu sediul social în Municipiul Brașov, Bulevardul Griviței, nr 41, bloc 32, scara B, Ap 18, Județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J08/535/2015, având codul unic de înregistrare 34350248, denumit în continuare “HOF Cafe”

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul se derulează în intervalul specificat în cadrul articolului de concurs. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/hofcafe/ 
Are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:
– Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
– Este fan al paginii de facebook https://www.facebook.com/hofcafe/
– Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câştigătorii competiţiei
– Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta
Nu pot participa la acest concurs angajaţii HOF Cafe sau colaboratorii HOF, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Art. 4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.
Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de facebook https://www.facebook.com/hofcafe/ sau de pe site-ul HOF cafe
Utilizatorul va trebui să urmeze pașii menționați în concurs.
Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi.
Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiului.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, câştigători utilizatori care au îndeplinit condiţiile de participare menţionate la Art. 3. Utilizatorii suspectaţi de către Organizator că au trişat pe durata concursului (ex.: au dat dislike paginii de facebook) vor fi descalificaţi.
O persoană nu poate fi desemnată câştigătoare decât o singură dată în cadrul aceluiaşi concurs.
O persoană nu poate fi desemnată câştigătoare în cadrul a mai mult de 3 concursuri desfăşurate pe https://www.facebook.com/hofcafe/ în decurs de 6 luni.
Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului la sfârşitul acestuia şi vor fi contactaţi prin e-mail sau mesaj privat pe contul de facebook la finalul concursului în baza datelor funizate, pentru a li se comunica modalitatea de a intra în posesia premiului.
În cazul în care câştigătorii nu trimit în 72 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul se va acorda, în ordine, următorilor utilizatori înregistraţi.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el.
Câştigătorul va prezenta Organizatorului buletinul sau cartea de identitate.

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul http://hofcafe.ro/, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului http://hofcafe.ro/

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între HOF cafe şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

+ There are no comments

Add yours